صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
استاندارهای حسابداری


استاندارد حسابداری شماره 1 - نحوه ارائه صورت های مالی
استاندارد حسابداری شماره 2 - صورت جريان وجوه نقد
استاندارد حسابداری شماره 3 - درآمد عملياتي
استاندارد حسابداری شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي
استاندارد حسابداری شماره 5 - رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
استاندارد حسابداری شماره 6 - گزارش عملكرد مالي
استاندارد حسابداری شماره 8 - حسابداري موجودي مواد و كالا
استاندارد حسابداری شماره 9 - حسابداري پيمانهاي بلندمدت
استاندارد حسابداری شماره 10 - حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
استاندارد حسابداری شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود
استاندارد حسابداری شماره 12 - افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
استاندارد حسابداری شماره 13 - حسابداري مخارج تأمين مالي
استاندارد حسابداری شماره 14 - نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
استاندارد حسابداری شماره 15 - حسابداري سرمايه گذاريها
استاندارد حسابداری شماره 16 - تسعير ارز
استاندارد حسابداری شماره 17 - داراييهاي نامشهود
استاندارد حسابداری شماره 18 - صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي
استاندارد حسابداری شماره 19 - تركيبهاي تجاري
استاندارد حسابداری شماره 20 - سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته
استاندارد حسابداری شماره 21 - حسابداري اجاره ها
استاندارد حسابداری شماره 22 - گزارشگري مالي ميان دوره اي
استاندارد حسابداری شماره 23 - حسابداري مشاركتهاي خاص
استاندارد حسابداری شماره 24 - گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري
استاندارد حسابداری شماره 25 - گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
استاندارد حسابداری شماره 26 - فعاليتهاي كشاورزي
استاندارد حسابداری شماره 27 - طرحهاي مزاياي بازنشستگي
استاندارد حسابداری شماره 28 - فعاليتهاى بيمه عمومى
استاندارد حسابداری شماره 29 - فعاليتهاي ساخت املاك
استاندارد حسابداری شماره 30 - سود هر سهم
استاندارد حسابداری شماره 31 - داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
استاندارد حسابداری شماره 32 - كاهش ارزش داراييها