صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
معرفی شرکا


  آقای جواد بستانیان
دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايی
کارشناسی ارشد و کارشناسی از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران
  آقای محمد سعيد اصغريان
کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا
کارشناسی حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ايران
کارشناس رسمی دادگستری
  آقای محبوب جلیل پور ثمرین
کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناس رسمی دادگستری
  آقای کیهان مهام
دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايی
  آقای امیر جمال امیدی
دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناس رسمی دادگستری
  خانم مريم بستانيان
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا
کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
  آقای قهرمان سراج
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  آقای محمد عبادی
کارشناسی ارشد و کارشناسی حسابداری از دانشگاه مازندران
 عضویت شرکای موسسه در مجامع حرفه ای و آکادمیک
• انجمن حسابرسان داخلی ایران
• انجمن حسابداران خبره ایران
• انجمن حسابداری ایران
• انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
• عضو انجمن حسابداری اروپا