صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
معرفی شرکا


  آقای محمد سعيد اصغريان
متولد سال 1333
کارشناس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ايران و کارشناس ارشد مديريت بازرگانی از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا
کارشناس رسمی دادگستری
  آقای جواد بستانیان
متولد سال 1333
دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايی
  خانم مريم بستانيان
متولد سال 1359
کارشناس حسابداری از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا
  آقای محبوب جلیل پور ثمرین
متولد سال 1343
کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناس رسمی دادگستری
  آقای امیر جمال امیدی
متولد سال 1343
دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناس رسمی دادگستری
 آقای حسین شرف خانی
متولد سال 1345
کارشناس ارشد حسابداری
  آقای کیهان مهام
متولد سال 1347
دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبايی
 عضویت شرکای موسسه در مجامع حرفه ای و آکادمیک
• انجمن حسابرسان داخلی ایران
• انجمن حسابداران خبره ایران
• انجمن حسابداری ایران
• انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
• عضو انجمن حسابداری اروپا