صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
نمایش خبر


آگهی دعوت به آزمون پذیرش حسابدار رسمی
منبع خبر: سایت جامعه حسابداران رسمی ایران
1392/04/27

                             آگهي دعوت به شرکت در آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي                                        اطلاعيه

هيـات تشخيـص صلاحيـت حسابـداران رسمـي در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، مصوب سال 1372 و آيين نامه’’ تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصويب نامه شماره 9045ت 13875 / هـ مورخ 23/7/1374 و اصلاحيه هاي بعدي آن از داوطلبان واجد شرايط زير براي شركت در آزمون حسابدار رسمي دعوت به عمل مي آورد.

الف ) شرايط داوطلبان :

1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

2- نداشتن سابقه محكوميت موثركيفري .

3- حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر .

4- نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالي و اداري .

5- داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ( ليسانس ) از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در رشته حسابداري يا رشته هاي مشابه يا مـدارك حرفه اي شناخته شده از مجامع معتبر بين المللي .

تبصره 1 : منظور از رشته هاي مشابه رشته هايي هستند كه با تاييد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ، حداقل 18 واحد از دروس آنها ، حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي باشد .

تبصره 2 : مجامع حرفه اي بين المللي مورد پذيرش عبارت است از :  انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز ( ICAEW) انجمن حسابداران رسمي انگلستان (ACCA ) و انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA  ) 
انجمن حسابداران كانادا ( CGA ) ، پذيرش مدارك عضويت در ساير مجامع حرفه اي ، به منظور برخورداري از معافيت آزمونهاي حسابداري و حسابرسي يا جايگزيني مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري يا رشته هاي مشابه منوط به طرح موضوع در هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و اتخاذ تصميم در مورد آن است 0

6- داشتن حداقل شش سال سابقه كار تمام وقت حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط ( ليسانس ) كه حداقل دو سال آن در داخل كشور باشد ( اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتيكه به تشخيص هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي داراي تجارب مفيدي در امور حسابداري ، خدمات مالي ، طراحي سيستم ، مديريت مالي ، تدريس حسابداري و حسابرسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير تجارب مفيد باشند ، هر دو سال سابقه كار تمام وقت آنان در امور فوق مي تواند معادل يكسال سابقه كار حسابرسي مورد قبول قرار گيرد ) 0

تبصره 1 : در مواردي كه مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) متقاضــي غير مرتبط باشد ، امـا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا دكتري مرتبط باشد ، سوابـق كار مفيد از تــاريخ اخذ اولين مـدرك تحصيلي‌ مرتبط ملاك عمـل خواهد بود . به هرحال پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر از كارشناسي ( ليسانس ) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي در طول دوره های تحصيلی یادشده است 0

تبصره 2 : داوطلباني كه حداقل 3 سال بصورت تمام وقت سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران دارا هستند و همچنين ساير داوطلباني كه تجارب مفيد آنها در امور ياد شده در اين بند حداقل به مدت 6 سال باشد، به شرط دارا بودن ساير شرايط ، مي توانند در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي كمبود سابقه كار حسابرسي
به مدت
3 سال کامل در سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تكميل نمايند .

1- ب ) مدارك مورد نياز جهت شركت در آزمون و ثبت نام :

1-      تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی .

2-      شش قطعه عكس4 ×3 ( كه مشخصات متقاضي در پشت آن درج شده باشد ) .

3-      تصوير مدرك كارشناسي يا آخرين مدرك تحصيلي مرتبط به تاييد مراجع رسمي كشورو مدرك عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي . (در مورد رشته هاي مشابه ارسال ريز نمرات تائيد شده الزامي است).

4-      گواهي سابقه كارحسابرسي تمام وقت باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی واداری به انضمام گواهي سابقه پرداخت حق بيمه و يا پرداخت ماليات بر حقوق .(گواهی سابقه کارصرفاً درنمونه پیوست موردپذیرش قرارمی گیرد)

5-      تصوير گواهي انجام و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي در مورد آقايان .

6-      تكميل ((فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمي )) .

7-   اصل فيش پرداخت مبلغ 000/750 ريال به حساب  0201248736001 سيبا نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان جوانان كد  1114   بنام جامعه حسابداران رسمي ايران  .

2-ب ) مدارك مورد نياز پس از آزمون :

1-      گواهي عدم سوء پيشينه به تاييد مراجع مربوطه .

2-      گواهي حسن عملكرد از سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .

3-      گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .

4-      تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای از مرجع ذیربط .

ج ) نكات مهم  :

1- سوابق حسابرسي با شرايط زير پذيرفته مي شود :

1-1) اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .

2-1) درج نوع كار متقاضي ( با قيد تمام وقت يا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرين سمت وي ، سوابق بيمه از جمله حوزه پرداخت حق بيمه و شماره بيمه شده ، در گواهي اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات كامل ياد شده در موارد استثنايي كه حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بيمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت ماليات حقوق متقاضي در گواهي اشتغال الزامي مي باشد . گواهی اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه پیوست مورد
پذیرش می باشد .

3-1 ) سوابق كار حسابرسي در سال 1381 و بعداز آن صرفاً نزد سازمان حسابرسي ياموسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و با ارائه گواهی پرداخت ماليات برحقوق مورد قبول است.

2- كليه متقاضياني كه در سال هاي گذشته مدارك ثبت نام براي شركت درآزمون ارسال كرده و کارت شرکت در آزمون برای آنها صادر شده است ، در صورت تمايل به ثبت نام در آزمون سال جاري صرفاً بايد نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در آزمون و پرداخت وجه اقدام نمايند .

3- داوطلبان مشروط آزمون سنوات 1390 و 1391 كه مجاز براي آزمون مي باشند ، بايد نسبت به ارسال فرم تکمیل شده درخواست و پرداخت وجه برای شرکت در آزمون اقدام نمايند .

د ) آزمون :

1- آزمون در هفته اول آذر ماه سال 1392 صبح و بعدازظهر برگزار مي شود .

2- تاريخ و محل دريافت كارت و محل برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .

3- آزمون شامل بخشهاي حسابداري ( %30 ) ، حسابرسي ( %30) ، قانون مالياتها ( %20 ) و قوانين تجاري ، مالي ، محاسباتي و سایر قوانين مرتبط (%20) است .

4- آزمون به صورت تشريحي و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود . سئوالات حسابداري و حسابرسي بر حسب مورد با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ایران (مصوب سازمان حسابرسی) مغايرتي نخواهد داشت و در سطحي خواهد بود كه مهارت حرفه ای متقاضيان براي امضاي گزارشهاي حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني به صورت مستقل احراز شود .

5- هر پاسخ درست تستي يك نمره و هر پاسخ نادرست  نمره منفي خواهد داشت .

6- نصاب لازم براي قبولي داوطلبان در آزمون بشرح زير است .

1-6 ) كسب %60  نمره سئوالات گزینه ای (تستي) هر درس .

2-6 ) كسب %60 نمره سئوالات تشريحي هر درس . 

7- چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمونهاي مقرر مطابق بند 6 فوق قبول شده باشد ،‌ مي تواند حداكثر در آزمون دو دوره آينده شركت نموده و فقط درس يا دروسي را كه نمره آن به حد نصاب قبولي نرسيده است امتحان دهد .

بدیهی است این معافیت فقط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیت از دوره سوم به بعد باید همچون سایر شرکت کنندگان همه دروس را امتحان دهند.

8- پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس حداقل %60 توسط داوطلب کسب شده باشد .

9- کلیه داوطلبان مکلف هستند نام درس یا دروسی را که در سال جاری امتحان می دهند حتماً در ردیف 9 فرم درخواست با علامت (×) مشخص نمایند ، در غیر اینصورت پاسخنامه برای داوطلب تهیه
نمی گردد. تغییر درس یا دروس پس از ارسال فرم در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر نمی باشد .

10- داوطلبان مشروط سنوات 1390 و 1391 مشمول مقررات دوره خود می باشند .

11- دارندگان مدارك دكتري حسابداري يا مدارك حرفه اي بين المللي مورد تائيد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ، ازآزمونهاي حسـابـداري و حسابـرسـي معاف خواهند بود .

 

  

و ) مهلت ثبت نام و ارسال مدارك :

كليه داوطلبان واجد شرايط بايستي مدارك مورد نياز به همراه (( فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمي )) را حداكثرتا تاريخ 07/05/1392 تنها از طريق پست سفارشي به آدرس تهران _
كد پستي 1114943661  هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي – واقع در طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ خيابان داور ارسال نمايند .

 

تذكر:

در صورتیکه روز یا روزهای آخر اعلام شده بهر دلیل از جمله آلودگی هوا تعطیل اعلام شود صرفاً به همان تعداد روز در همان شهری که تعطیل اعلام شده به زمان پایان ارسال مدارک اضافه می شود.

1- به درخواستهايي كه بعد از مهلت مقرر تحويل پست گرديده باشد و يا مدارك مربوط به آنان ناقص باشد و يا منطبق با شرايط مندرج دربند’’  الف ‘‘ بالا نباشد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

2- وجه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي